HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšenie rentability trvalo udržateľného chovu dojníc

HealthyLife
Program pre udržateľný chov dojníc

Zvyšovanie ziskovosti udržateľného chovu dojníc

Plné využitie mliečneho produkčného potenciálu s HealthyLife

Na nakŕmenie čoraz viac sa zvyšujúcej svetovej populácie obyvateľstva, a to udržateľnou cestou, je potrebné využiť plný produkčný potenciál každého zvieraťa na farme. Kvôli zníženiu environmentálnej stopy je teda potrebné vyprodukovať viac mlieka za použitia menšieho množstva zdrojov.

Pre dojnice to znamená zvýšenie priemernej produkcie mlieka na deň života, od narodenia po úhyn, inak známa aj ako ich celoživotná denná produkcia (LDY) 1,2.

Produkcia mlieka na deň života sa môže zvýšiť optimálnym spôsobom manažmentu prechodu na laktáciu. Množstvo odborných článkov a informácií o manažmente tranzitného obdobia u dojníc je ale jednoducho ohromné.

HealthyLife uľahčuje život, a to prevedením najnovších poznatkov o manažmente tranzitného obdobia dojníc do jednoduchých a praktických protokolov.

Program HealthyLife zvýši produkciu mlieka na deň života

Prechod na laktáciu má obrovský dopad na imunitný systém, tráviaci systém a metabolizmus dojnice. Vyžaduje 3 adaptácie:

  • Imunitnú adaptáciu3,4,5,6
  • Metabolickú adaptáciu7,8,9,10,11
  • Adaptáciu zažívania12,13,14

Tieto 3 adaptácie nie sú nezávislé, pôsobia navzájom. Program HealthyLife ponúka holistický prístup k týmto 3 prispôsobeniam a zaoberá sa výzvami, ktorým musí krava čeliť počas prechodu na laktáciu. Program HealthyLife pomôže:

Znížiť vek pri prvom otelení

Zníženie veku pri prvom otelení, pričom sa stále dosahujú chovné ciele, pomôže zvýšiť LDY. Štúdie realizované inštitúciou ILVO v Belgicku18 dokázali, že znížením veku pri prvom otelení z 26 na 24 mesiacov sa znižujú emisie metánu pochádzajúce od dojníc o 3,1 %. Preukázalo sa taktiež, že jalovice, ktoré sa telia vo veku 22 až 24 mesiacov dosahujú optimálnu plodnosť a maximálnu dojivosť na prvej a druhej laktácii.

Zvýšiť produkciu mlieka za laktáciu

Aby sa dosiahla optimálna produkcia mlieka za laktáciu, dojnica sa musí vyrovnať s prechodom na laktáciu. Odolná dojnica je definovaná ako krava, ktorá sa úspešne vyrovnáva so zmenami, čím zvyšuje možnosti na prejav svojho celého genetického potenciálu produkcie mlieka. Štúdie uskutočnené inštitúciou ILVO v Belgicku18 dokázali, že zvýšením produkcie o 3 kg na deň sa znížia emisie metánu až o 8,4 %

Menežovať medziobdobie

Tradične sa zameriava na dosiahnutie 365 dňového medziobdobia, aby sa zaistilo, že dojnice sa zasušia a pripravia na ďalšiu laktáciu v čase, keď ich dojivosť začne klesať. Vo vysokoprodukčných stádach môžu byť kravy v silnej negatívnej energetickej bilancii po telení, čo sťažuje zabreznutie. Obzvlášť, ak je perzistencia produkcie mlieka vysoká, zameranie sa na krátke medziobdobie môže mať za následok negatívny dopad na ekonomiku farmy a welfare20 zvierat, práve preto by sa mohlo zamerať aj na dlhšie, až 425 dňové medziobdobie.

Zvýšiť počet laktácií na kravu

Funkčná dlhovekosť je definovaná ako schopnosť kravy vyhnúť sa iným dôvodom brakácie než je nízka produkcia mlieka15,16,17. Štúdie pochádzajúce od inštitúcie ILVO z Belgicka18 dokazujú, že znížením miery brakácie o 5 % a zvýšením produkcie mlieka o 3 kg na deň sa znížia emisie metánu o 11,7 %. Dobrý manažment tranzitného obdobia dojníc je kľúčom k obmedzeniu brakácie neskôr počas laktácie.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Ako dosiahol chovateľ Peer Claassen celoživotnú úžitkovosť na úrovni 50 000 kg mlieka za rok

Pre Peer Claassen-a znamená trvalo udržateľný chov dojníc zvyšovanie dlhovekosti svojho mliekového stáda. Poskytnutím priestoru pre svoje kravy na príjem potravy, oddych a telenie, majú vyrovnaný prechod na laktáciu, čím je miera brakácie dojníc nízka a jeho kravy dosahujú 5 laktácií.

Tvorba udržateľnejšieho mliečneho hospodárstva podľa Mathijsa Meijera

Podľa Mathijsa, trvalú udržateľnosť chovu dojníc je možné zlepšiť zvyšovaním produkcie mlieka na deň života. Zisk začína prichádzať až od tretej a viac laktácií. Dlhovekosť jeho stáda sa zvýšil zoskupením kráv podľa ich potrieb, čo sa ukázalo vo výraznom znížení miery nutnej brakácie. Mathijs sa chce uistiť, že on je ten, kto sa rozhodne o tom, kedy by mala krava opustiť stádo.

Pohľad veterinára na zvýšenie produkcie mlieka dojného stáda na deň života

Produkcia mlieka na deň života sa môže zvýšiť zlepšením zdravia mliekového stáda. Vyžaduje to individuálny zdravotný plán pre každú farmu, ktorá umožní kravám dosiahnuť ich genetický produkčný potenciál.

Ciele programu HealthyLife na zvýšenie odolnosti dojníc

Na dosiahnutie produkcie mlieka na deň života na úrovni najmenej 20 kg mlieka za deň je potrebné dosiahnuť nasledujúce ciele19,21,22,23,24,25.

Prvotelky dosahujú na vrchole laktácie 70 - 73 % z produkcie celého stáda na vrchole laktácie

zistiť viac

Kravy dosahujú vrchol laktácie medzi 50 - 70 dňom po otelení

zistiť viac

Miera brakácie prvoteliek je nižšia ako 15 %

zistiť viac

Miera nutnej brakácie v stáde počas prvých 100 dní laktácie je menej než 5 %

zistiť viac

Najnovšie aktuality na platforme HealthyLife...

Výskum v programe HealthyLife je neustále v pohybe. Uistite sa, že ste v spojení!