REDUCE METHANE EMISSIONS
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv metanu z krav na změnu klimatu

Důležité je vědět, že...

Obrázek 1: Hranice planety pro různé parametry s dopadem na životní prostředí. U emisí skleníkových plynů se stále nacházíme v zóně nejistoty,

Je klimatická neutralita do roku 2050 stále realistickým cílem?

Hranice planety pro fosfor a biologickou rozmanitost jsou ohroženy. Jsou to 2 hranice planety, u nichž jsme se dostali mimo zónu nejistoty. V případě emisí skleníkových plynů se stále nacházíme v zóně nejistoty, což znamená, že musíme zintenzivnit své úsilí, abychom dosáhli snížení emisí kravského metanu (viz obrázek 1).

Obrázek 2: Kumulativní emise metanu z krav a emise N2O v jednotkách oteplovacího ekvivalentu z mléčného skotu v USA v případě, že by bylo dosaženo snížení emisí o 50 % do roku 2030 a následného ročního snížení emisí metanu z krav o 1 %.

Globální metanový závazek podepsalo více než 150 zemí. Dohodnutým cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. K dosažení tohoto cíle je nutné snížit emise skleníkových plynů o 50 % do roku 2030 a následně je každoročně snižovat o 1 %. Ze všech skleníkových plynů je nejdůležitějším cílem metan. Efekt snížení metanu však bude částečně kompenzován, pokud současně nesnížíme emise oxidu dusného (viz obrázek 2).

Obrázek 3: Emise skleníkových plynů podle hospodářských odvětví. 9,4 % z celkového množství tvoří metan z krav.

Pro účinný boj se změnou klimatu je zásadní zabývat se problematikou metanu z krav.

Metan z krav významně přispívá k emisím skleníkových plynů a ke změně klimatu. Odhady se u různých zdrojů liší, ale podle FAO1 souvisí 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů se zemědělstvím (viz obrázek 3). Ve Spojených státech jsou hospodářská zvířata, včetně skotu, zodpovědná za přibližně 35 % antropogenních emisí metanu v USA. 

Skleníkový efekt kravského metanu je 34krát větší než skleníkový efekt oxidu uhličitého. Proto má kravský metan, přestože je emitován v menším množství než oxid uhličitý, silnější oteplovací účinek. Z tohoto důvodu je pro účinný boj proti změně klimatu zásadní zabývat se emisemi metanu z dobytka. Tento článek se zabývá zdroji emisí metanu z krav, jejich dopadem na klima a strategiemi snižování emisí metanu z krav.

Obrázek 4: Emise metanu z chovu hospodářských zvířat, rozdělené na emise metanu z chovu dojnic, emise metanu z chovu hovězího dobytka a emise metanu z chovu vepřového masa. U každého z těchto tří druhů je uvedeno rozdělení na emise metanu ze střev a emise z hnoje.

Zdroje emisí metanu z krav

Jak krávy produkují metan? Emise metanu z krav pocházejí především ze dvou zdrojů: z enterického metanu krav a z hnoje. K uvolňování metanu z krav přispívají anaerobní podmínky v lagunách a jímkách na hnůj. U hovězího dobytka pocházejí emise metanu především ze střevní fermentace. U dojnic jsou emise metanu rovnoměrněji rozděleny mezi střevní fermentaci a způsoby hospodaření s hnojem (viz obrázek 4).

Přesné rozdělení produkce metanu u krav mezi emise metanu ze střevní fermentace a metanu pocházejícího z hnoje závisí na způsobu výživy, úrovni produkce a fázi výroby. Skutečné rozdělení metanu z krav na emise ze střevní fermentace a emise z hnoje se proto může u jednotlivých zdrojů lišit.

Vliv metanu z krav na změnu klimatu

Kravský metan, ačkoli je emitován v menším množství, má ve srovnání s oxidem uhličitým silnější oteplovací účinek. Za posledních 100 let způsobil největší oteplovací účinek oxid uhličitý, následovaný metanem a oxidem dusným. Navzdory kratšímu trvání metanu v atmosféře je jeho schopnost působit na záření zásadní pro snížení emisí metanu z krav. Snížení množství metanu z krav má potenciál významně přispět k dosažení cílů pro rok 2050, které byly stanoveny v Pařížské dohodě.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Účinné strategie pro snížení emisí metanu z krav

Zlepšení účinnosti krmiv:
Pokud se zvýší účinnost krmiva, vyprodukuje se více mléka ze stejného množství krmiva. To také znamená, že se sníží množství metanu vyprodukovaného kravami na kg ECM na farmě. Selko IntelliBond je příkladem krmného aditiva, které zlepšuje účinnost krmiva a v důsledku toho snižuje množství metanu od krav na kg ECM o 1,5-2 %.

Zvýšení celoživotního denního výnosu
Celoživotní denní výnos (LDY) lze zvýšit zlepšením postupů chovu telat a řízením přechodu. Pokud se LDY zvýší, množství metanu produkovaného během fáze odchovu a také množství metanu produkovaného na údržbu se rozředí na více kg ECM.

Více informací o celoživotním denním výnosu >

Zlepšený management krmiv:
Úprava stravy krav může pomoci snížit enterickou fermentaci a následně i emise metanu. Existují také krmná aditiva, jako je Selko Fytera Balance, která mohou snížit produkci metanu ve střevech krav o 5-6 %. Vedle přímého účinku přípravku Selko Fytera balance na emise metanu krav existuje také nepřímý účinek, který vede k dalšímu snížení o 2-3 %.

Hospodaření s hnojem:
Zavedení systémů anaerobní fermentace nebo zachycování metanu z lagun na hnůj může účinně snížit emise metanu z chovu skotu. Tyto systémy přeměňují zachycený metan z krav na bioplyn, který lze využít k výrobě energie.

Genetický výběr a šlechtění:
K dlouhodobému snížení emisí metanu z krav může přispět identifikace a šlechtění krav s nižším potenciálem produkce metanu.

Technologie zachycování metanu:
Technologie, jako jsou batohy nebo masky na zachycování metanu, mohou být použity u krav k přesnému zachycení a měření emisí metanu z krav. Tyto údaje mohou pomoci identifikovat krávy s vysokými úrovněmi emisí metanu. Tyto údaje lze také využít při vývoji cílených strategií pro zmírnění emisí metanu z krav.

Zlepšení pastevních postupů:
Zavedení technik střídavé pastvy a strategií správy pastvin může pomoci minimalizovat střevní fermentaci a snížit emise metanu z dobytka.

Hospodaření s živinami:
Optimalizace používání hnojiv bohatých na dusík a zavádění postupů precizního zemědělství může snížit emise související s dusíkem, včetně emisí oxidu dusného, který je vedle metanu z krav rovněž významným skleníkovým plynem.

Podívejte se na 1. kapitolu webináře Dr. Kebreabse o současném stavu a cílech v oblasti snižování emisí metanu v živočišné výrobě.

Řešení emisí metanu z krav je zásadní pro boj proti změně klimatu a dosažení globálních cílů v oblasti snižování emisí.

Kombinací zvyšování účinnosti krmiv, lepšího hospodaření s krmivy, postupů hospodaření s hnojem, genetické selekce a zavádění inovativních technologií může mlékárenský průmysl významně přispět ke snížení produkce metanu v chovech krav. Zavedením těchto strategií snižování metanu z krav můžeme učinit významný krok k dosažení udržitelnější budoucnosti s nižšími emisemi skleníkových plynů z krav.

Více o tom, jak zajistit udržitelný chov dojnic ziskovější...

Chovatelé dojnic jsou pod stále větším tlakem, aby snižovali svou uhlíkovou stopu. Krmná aditiva mohou mít přímý vliv na produkci metanu ve střevech nebo mohou snížit uhlíkovou stopu na kilogram vyrobeného mléka zvýšením účinnosti krmiva. Posouzení životního cyklu přípravku Selko IntelliBond ukázalo, že může snížit uhlíkovou stopu mléčné farmy a zároveň snížit náklady na kg vyrobeného mléka.

Stáhněte si brožuru, kde najdete další podrobnosti.

####Zaregistrujte se jednou a stáhněte si vše, co potřebujete
Máte přístup k veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích výzkumu o managementu tranzitního období dojnic.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Chovatelé dojnic jsou pod stále větším tlakem, aby snižovali svou uhlíkovou stopu. Krmná aditiva mohou mít přímý vliv na produkci metanu ve střevech nebo mohou snížit uhlíkovou stopu na kilogram vyrobeného mléka zvýšením účinnosti krmiva. Posouzení životního cyklu přípravku Selko IntelliBond ukázalo, že může snížit uhlíkovou stopu mléčné farmy a zároveň snížit náklady na kg vyrobeného mléka.

Stáhněte si brožuru, kde najdete další podrobnosti.

Další informace naleznete v našem centru pro stahování;

PŘEJÍT DO CENTRA STAHOVÁNÍ

Další informace o udržitelném chovu dojnic...