{{ structured-data }}

TRACE MINERAL MANAGEMENT
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Mléčná Užitkovost

TRACE MINERAL MANAGEMENT

Vliv zdroje stopových minerálních látek na stravitelnost vlákniny a produkci mléka u dojnic

Vliv zdroje stopových minerálních látek na stravitelnost vlákniny u dojnic

Vliv zdroje stopových minerálních látek na stravitelnost NDF byl studován několika autory[1,2,3,4,5,6] u dojnic a hovězího dobytka na dietách s nízkým obsahem píce a dietách s vysokým obsahem píce. Metaanalýza 11 studií[7] ukázala, že vliv na stravitelnost NDF se liší v závislosti na zvolené metodě. Studie využívající metody celkového sběru ukázaly zvýšení o + 2,80 + 0,44 jednotek (P<0,01), studie využívající jako marker uNDF240 měly tendenci vést ke zvýšení o +1,70 + 0,67 jednotek (p=0,06), zatímco studie využívající metodu inkubace na místě nevykazovaly rozdíl.

Jaký vliv má lepší stravitelnost vlákniny na produkci těkavých mastných kyselin v bachoru?

Zvýšená fermentace v bachoru může být prospěšná, pokud se vstřebá více VFA, čímž se vytvoří více energetického substrátu dostupného pro výrobní účely. Ve studii Guimarese a všech[8] vedlo zkrmování hydroxylových stopových minerálů místo sulfátů ke zvýšení produkce VFA o 21 %, což mělo za následek zvýšení produkce propionátu o 15 %. Vliv nahrazení síranových stopových minerálů hydroxy stopovými minerály na celkovou produkci VFA však není vždy pozorován. To lze částečně vysvětlit obtížemi při přesném hodnocení celkové produkce VFA.

Obrázek 1: Produkce mléka v kg/den u krav krmených sulfáty, směsí sulfátů a organických stopových prvků nebo hydroxidovými stopovými prvky.


Má tato lepší stravitelnost vlákniny a zvýšená produkce VFA za následek zvýšení produkce mléka?


Studie provedená Oba et al[9] ukázala, že každý jednobodový rozdíl ve stravitelnosti NDF může představovat 0,25 až 0,3 kg denní produkce mléka korigované na energii.

Ve studii provedené Cornellovou univerzitou[10] se produkce mléka zvýšila u krav na počátku laktace krmených hydroxy stopovými minerály ve srovnání s kravami krmenými sulfáty nebo kravami krmenými směsí organických stopových minerálů a sulfátů. Stravitelnost NDF však v této studii nebyla testována.

Je třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že reakce dojivosti na přísun energie není lineární a s rostoucím přísunem energie klesá, dalo by se očekávat, že vyšší stravitelnost NDF zvýší dojivost hlavně tehdy, když je přísun energie nižší než požadavek. Pokud již krmivo poskytuje více energie, než je potřeba, neočekávalo by se, že dodatečná energie ze zvýšené stravitelnosti NDF zvýší dojivost.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Stravitelnost celkového traktu a mléčná užitkovost dojnic ovlivněná zdroji stopových prvků

Výzkumný pracovník společnosti Trouw Nutrition Jean Baptiste Daniel a jeho spolupracovníci studovali vliv zdroje stopových minerálních látek na stravitelnost NDF, produkci VFA, mléčnou užitkovost a produkci mléčného tuku. Výsledky této studie byly publikovány v časopise Journal of Dairy Science[11].

Podrobněji se věnují problematice mléka a mléčných výrobků.

Materiál a metody

Na 52 holštýnských kravách v opakovaném uspořádání 4 × 4 latinské čtverce s periodou 21 dní byly testovány 4 ošetření lišící se zdroji Cu, Zn a Mn: sulfátová forma (STM), hydroxidová forma (HTM), směs sulfátové a organické chelátové formy (70 a 30 %, STM70/OTM30) a směs hydroxidové a organické chelátové formy (70 a 30 %, HTM70/OTM30).

Obrázek 2: Vliv zdroje stopových minerálních látek na stravitelnost NDF.

Výsledky, stravitelnost NDF

Vliv různých zdrojů stopových prvků na stravitelnost NDF je uveden na obrázku 2. Stravitelnost NDF byla nejvyšší u skupiny hydroxylových stopových minerálů.

Výsledky, celková produkce VFA a proprionátů

Celková produkce VFA a propionátu je uvedena na obrázcích 3 a 4. Produkce VFA i propionátu byla nejnižší u sulfátové skupiny a nejvyšší u zvířat krmených směsí 70 % hydroxylových stopových prvků a 30 % organických stopových prvků.

Obrázek 3: Vliv zdroje stopových minerálů na celkovou produkci VFA
.
Obrázek 4: Vliv zdroje stopových minerálních látek na produkci propionátu.

Obrázek 5: Vliv zdroje stopových minerálních látek na výtěžnost ECM u multiparních krav.

Výsledky, mléko s energetickou korekcí

Energeticky korigovaná mléčná užitkovost u primiparních krav se mezi skupinami nelišila, zatímco mezi energeticky korigovanou mléčnou užitkovostí multiparních krav byly rozdíly, přičemž nejvyšší produkci mléka měla zvířata krmená směsí 70 % hydroxylových stopových prvků a 30 % organických stopových prvků (viz obrázek 5).

Obrázek 6: Vliv zdroje stopových minerálních látek na produkci mléčného tuku u multiparních krav.

Výsledky, produkce mléčného tuku

Zvířata krmená směsí 70 % hydroxylových stopových prvků a 30 % organických stopových prvků měla také nejvyšší produkci mléčného tuku (viz obrázek 6).

Závěr

Mezi jednotlivými skupinami byly zjištěny významné rozdíly ve stravitelnosti NDF. Tyto rozdíly vedly ke zvýšené produkci energeticky korigovaného mléka, která byla významná pouze u multiparních krav.

Klíčové poznatky z tohoto článku

  • Zkrmování hydroxidových stopových minerálů IntelliBond místo sulfátů vede ke zlepšení zdraví bachoru dojnic.
  • Zlepšení funkce bachoru u dojnic krmených hydroxy stopovými minerály vede ke zlepšení stravitelnosti NDF a zvýšení těkavých mastných kyselin.
  • Zamezení negativních účinků sulfátových stopových minerálů vede ke zvýšení produkce mléka u dojnic.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek