TRACE MINERAL MANAGEMENT
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv zdroje stopových minerálních látek na chutnost startéru pro telata

Použijte hydroxidové stopové prvky ke zvýšení příjmu krmiva u telat, abyste zajistili, že při odstavu snědí alespoň 1,5 kg startovacího krmiva.

Vliv příjmu krmiva v raném věku na budoucí produkční potenciál dojnic

Výzkum chutnosti provedený na prasatech i přežvýkavcích prokázal, že výběr zdroje minerálních látek ovlivňuje příjem krmiva. Reaktivnější zdroje minerálních látek, jako jsou stopové minerální látky na bázi síranů a také některé typy organických stopových minerálních látek, mohou změnit chuťový profil krmiva a snížit příjem krmiva zvířaty. Jedním z problémů v chovu dojnic je zajistit, aby telata v době odstavu snědla alespoň 1,5 kg startovacího krmiva. Výběr méně reaktivních stopových minerálů - jako jsou hydrostopy - může podpořit nebo dokonce zlepšit příjem různých typů krmiv pro telata, včetně minerálních doplňků, koncentrátů a melasových trubiček. Silný start příjmu krmiva u telat může pomoci zvířatům přibývat na váze v raném věku a umožní jim lépe se adaptovat po odstavu. Bylo prokázáno, že jim to pomáhá dosáhnout plného produkčního potenciálu v pozdějším věku[1,2].

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Vztah mezi chutí a příjmem krmiva u dojnic

Chuť krmiva, zejména u mladých zvířat, může být důležitým faktorem při sestavování jídelníčku. Chuť může buď stimulovat, nebo potlačovat chuť k jídlu a příjem krmiva. Byly provedeny celkem 3 pokusy, jejichž cílem bylo zjistit vliv zařazení stopových minerálních látek na příjem krmiva u dojnic.

Studie 1

V preferenční studii[3] byly 16 telatům nabídnuty 3 doplňky současně. Tyto 3 doplňky obsahovaly buď stopové minerály na bázi hydroxidů, stopové minerály na bázi síranů nebo organické stopové minerály. Doplňky byly nabízeny po dobu 14 dnů. Příjem doplňku na bázi hydroxidů byl vyšší po celé 14denní období (viz obrázek 1).

Studie 1

Obrázek 1, Procentuální příjem telat z celkové nabídky doplňků na bázi hydroxylových stopových prvků, organických stopových prvků nebo síranů.

Po celkovou dobu 14 dnů telata téměř výhradně konzumovala (p < 0,001) zdroj hydroxy stopových minerálů (viz tabulka 1).

Zdroj minerálních látek % z celkového příjmu
Hydroxy stopový minerál 82,9 %
Organický stopový minerál 10,4 %
Sulfátový stopový minerál 6,7 %

Tabulka 1: Preferenční příjem telat, kterým byly současně nabídnuty 3 různé zdroje stopových minerálních látek. Příjem je vyjádřen v procentech z celkového příjmu.

Studie 2

Tato studie byla provedena na Floridské univerzitě[4]. Do studie bylo zařazeno celkem 139 párů telat. Byla na krmném plánu s omezeným příjmem plazivého krmiva od 104 dnů před odstavem. Polovina telat byla krmena plazivým krmivem doplněným o sulfátové stopové prvky, druhá polovina byla krmena plazivým krmivem, které bylo doplněno bez použití sulfátových stopových prvků. Příjem plazivého krmiva bez sulfátů byl vyšší. Rozdíl byl přibližně osminásobný, protože průměrný příjem doplňků se během 14týdenního pokusu zvýšil z 20 g/den na 160 g/den (viz obrázek 2).

Studie 2

Obrázek 2. Vliv odstranění sulfátových zdrojů Cu, Zn a Mn z doplňku, příjem doplňku telaty se během 14týdenního pokusného období zvýšil z 20 g na 160 g/tele/den.

Studie 3

Ve třetí studii, která byla rovněž provedena na Floridské univerzitě[3], byly porovnávány 3 různé doplňky. Jeden doplněk neobsahoval stopové minerály, jeden obsahoval směs mědi a zinku ze sulfátového zdroje s manganem z oxidového zdroje. Třetí doplněk obsahoval minerální zdroje na bázi hydroxidů. Doplňky pro plíživé krmení byly poskytovány od 84 dnů před odstavem. Telata snědla největší množství plazivého krmiva obsahujícího minerální látky na bázi hydroxidů, následované příjmem kontrolního krmiva. Příjem krmiva obohaceného o sulfáty byl výrazně nižší, u krmiva s hydroxy-stopovými minerálními doplňky se spotřeba zvýšila o 26 % (viz tabulka 2).

. .
Zdroj minerálních látek Kg/den Celkové množství za 84denní období
Hydroxy stopový minerál 0,109 kg/den 9,2 kg 9,2 kg
Sulfátový stopový minerál 0,088 kg/den 7,4 kg
Žádný stopový minerál 0,100 kg/den 8,4 kg

Tabulka 2: Dobrovolný příjem krmiva dojnicemi u doplňků obohacených sulfátem Cu, Zn a Mn se stopovými minerály na bázi obilovin v porovnání s doplňky obohacenými hydroxidovými stopovými minerály Cu, Zn a Mn a doplňky bez stopových minerálů Cu, Zn a Mn.

Studie 4

V této studii[3] byl porovnáván doplněk obsahující hydroxylové stopové minerály s doplňkem obsahujícím sulfátové stopové minerály. Telata krmená doplňkem s hydroxy stopovými minerály měla po odstavu vyšší přírůstek tělesné hmotnosti než telata krmená doplňkem se sulfáty (viz obrázek 3).

Studie 1

Obrázek 3, Přírůstek tělesné hmotnosti telat během 16denního období po odstavu, jedna skupina telat byla krmena hydroxy stopovými minerály, druhá skupina byla krmena sulfáty..

Pokus také prokázal, že telata s vyšším příjmem minerálních látek měla nižší hladiny kortizolu a vyšší hladiny ceruloplazminu a haptoglobinu v plazmě, což jsou ukazatele rychlejšího zotavení po odstavu (viz obrázek 4).

Studie 1

Obrázek 4. Hladiny kortizolu a plazmatické hladiny ceruloplazminu a haptoglobinu u telat během prvních 16 dnů po odstavu, kdy byla jedna skupina telat doplňována stopovými minerály a porovnávána se skupinou telat, která nebyla doplňována.

Závěr

Byly zjištěny významné rozdíly v preferencích telat mezi zdroji stopových minerálních látek, což vedlo k rozdílu v příjmu krmiva před odstavem a po něm mezi krmivy obsahujícími různé zdroje stopových minerálních látek. Tyto rozdíly vedly k lepší adaptaci zvířat v období odstavu. Možné vysvětlení rozdílů v chutnosti může souviset se silnými kovalentními vazbami hydroxylových stopových minerálů, což znamená, že jsou nerozpustné. V důsledku toho se při vystavení vlhkosti nerozkládají. Tato nerozpustnost chrání minerální látku v krmivu a zabraňuje jejímu rozpadu, dokud se nedostane do správné oblasti uvnitř zvířete.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Odkazy

  1. Davis Rincker L.E, VandeHaar M.J, Wolf C.A, Liesman .JS, Chapin L.T. and Weber Nielsen M.S. (2011). Effect of intensified feeding of heifer calves on growth, pubertal age, calving age, milk yield, and economics. J. Dairy Sci 94:3554-3567.
  2. Terré, M., C. Tejero, and A. Bach. (2009). Long-term effects on heifer performance of an enhanced growth feeding programme applied during the pre-weaning period. J. Dairy Res. 76:331–339.
  3. Caramalac, L. S., Netto, A.S, Martins, P.G.M.A, Moriel, P, Ranches, J, Fernandes, H.J. and J. D. Arthington. (2017). Effects of hydroxychloride sources of copper, zinc, and manganese on measures of supplement intake, mineral status, and pre- and post-weaning performance of beef calves. J. Anim. Sci. 95:1739-1750.
  4. Moriel, P. and J.D. Arthington. (2013). Effects of trace mineral-fortified, limit-fed preweaning supplements on performance of pre- and postweaned beef calves. J. Anim. Sci. 91:1371-1380.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek